Sök:Stort intresse kring Cellabdagarna på World Trade CenterInför en fullsatt och förväntningsfull publik inleddes årets Cellabvecka. Åhörarna kom från olika delar av landet och fyllde salen till sista plats.
Först upp på scenen var MD PhD Stefan Lönnberg från Kreftregisteret, sektionen för cervixscreening i Oslo, Norge. Han redogjorde för hur det statliga norska screeningsprogrammet är uppbyggt, hur det fungerar och har växt fram genom åren. I Norge startades det nationella screeningprogrammet 1995. Målgruppen är kvinnor mellan 25-69 år. Testerna genomförs var tredje. Screening för detektion av HPV inleddes på allvar i början av år 2000. Stefan Lönnberg berättade på klingande finlandssvenska om det norska programmet och fick många frågor från den initierade och kunniga publiken. Han redogjorde också för de likheter och olikheter som finns mellan de nordiska länderna:

En väsentlig skillnad i det norska programmet är att alla prover tas av läkare, säger Stefan Lönnberg.

Under sitt föredrag visade han statistik på hur dödligheten i Norge stadigt har sjunkit när det gäller cervixcancer. Den norska cytodiagnostikerutbildningen är centraliserad och för att bibehålla kvalitén på screeningen så ges det ut en kvalitetsmanual var 5:e år. Var tredje år måste dessutom cytodiagnostikerna gå en uppdateringskurs där deras kompetens säkerställs. För att öka täckningsgraden, som idag 67 %, så har man infört digitala påminnelser i form av sms utskick.
Ingen metod är överlägsen

Nästa talare att äntra scenen var dansken Dr Jesper Bonde från Hvidovre Hospital i Köpenhamn. Han är en världens mest kunniga mikrobiologer och en av de mest namnkunniga inom HPV området. Han sa bland annat att just cervixcancer kännetecknades av att det är den enda cancerform som kan förebyggas. Jesper fortsatte och gav publiken en spännande genomgång av olika metoder för att detektera HPV. Tillsammans med sitt team i Köpenhamn har han lett en studie där de har jämfört och utvärderat de fyra vanligaste HPV diagnostika. Här var hans slutsats var tydlig:

Det finns ingen metod som är helt överlägsen den andre. Vad den ena kan hitta kan andra metoden missa och omvänt. De fyra vanligaste metoderna som vi har undersökt har alla både sina styrkor och svagheter. Därför är det viktigt att de som utför analyserna är medvetna om detta och tar höjd för att resultaten kan variera beroende på vilken metod man använder, sa Jesper Bonde och pekade ut några trender:

Jag tror att vi även fortsättningsvis vi behöver använda flera olika HPV analysmetoder sida vid sida. En annan trend är att på bred front erbjuda självtest (Self Sampling) till kvinnor. I förlängningen kan detta inspirera de kvinnor som idag inte deltar att gå med i det nationella screeningprogrammet, sa Jesper Bonde. Han redogjorde också för det nya HPV testet Onclarity från BD. Detta test kan detektera 14 olika typer av hrHPV virus vilket ger mer information och därmed säkrare diagnoser. Det här är mycket betydelsefullt eftersom dagens vaccin endast skyddar mot två virustyper, 16 och 18.


HPV som primärscreening i Sverige

Överläkare Kristina Elfgren från kvinnokliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, redogjorde för HPV som primär screening. Hon berättade om de europeiska riktlinjerna för screening av HPV och sa bland annat att självtestning i Sverige enbart kommer rekommenderas för kvinnor som inte nås på annat sätt och då med stringent utvärdering. Kristina Elfgren informerade också om att Socialstyrelsen har sammankallat en sakkunnig grupp som under hösten 2014 ska arbeta med frågan om ett nytt screeningprogram för cervixcancer. Hon ingår själv i den gruppen.
Sveriges största register

Professor Pär Sparén var nästa talare. Han redogjorde för Sverige största kvalitetsregister som innehåller 25 miljoner poster. En del av registret som presenterades visade på stora variationer i den organiserade cervixprovtagningen där skillnaden i täckningsgrad mellan de olika landstingen var tydlig. Cellabdagarna fortsätter hela veckan med avslutning på torsdag.

 

 

/Tom von Sivers

 


 
Cellab Nordia AB • Hammarbacken 4b • Box 765 • 191 27 Sollentuna • Tel +46 (0)8 344 770 • Fax +46 (0)8 644 73 59 • info@cellab.se